2. mars 2016

Dagens lesetekst: Markus 10:32-51

 

Dagens skriftsted er smekkfullt av åpenbaringer om Jesus, Hans godhet og Hans visdom. Så hvor skal vi begynne?

Vi ser i starten av disse versene at Jesus forklarer åpent ut at Han skal bli overgitt til øversteprestene og at de videre skal spotte, piske Ham, spytte på Ham og til slutt ta livet av Ham. Men at Han skal oppstå på den tredje dag.

Likevel synes dette ikke å gå inn hos disiplene i det hele tatt. Dette avsløres også senere, når de ikke helt forstår hvorfor Jesus blir tatt til fange, og måten de reagerer på etter Hans død.

Det disiplene er opptatt av er sin egen posisjon. De er til og med så frimodige at når Jesus spør om de er i stand til å drikke det beger som Han drikker og bli døpt med dåpen Han døpes med – så svarer de: ”Det er vi i stand til”.

Det er jo nesten til å bli litt irritert av – for noen frekkaser. Men i neste vers gir Jesus en fantastisk åpenbaring om Sitt frelsesverk – at det Han gjør – gjør Han i deres sted.

Han sier: «Dere skal sannelig drikke det beger Jeg drikker, og den dåpen Jeg døpes med, skal dere bli døpt med. 40 Men å sitte ved Min høyre og ved Min venstre side, kan ikke Jeg gi noen. Det er for dem det er beredt.»

Vi vet at Jesus henviser til sin død og oppstandelse her – sitt frelsesverk. Og at vi ved å ta imot Jesus som vår frelser og videre lar oss døpe – identifiserer oss helt med det Jesus har gjort for oss – og at Jesus også ser det på den måten. Det Han gjorde – gjorde vi. Han døde på korset – det gjorde også vi sammen med Ham. Han stod opp fra de døde – det gjorde også vi når i ble født på ny ved Den Hellige Ånd.

Til slutt kan vi lese historien om den blinde Bartimeus. Egentlig er det ikke et navn, det betyr ganske enkelt Sønn av Timeus. Han roper på Jesus og springer mot Ham. Jesus spør hva han vil at Han skal gjøre for ham – som kanskje burde være ganske opplagt. Skjønner Han ikke at Bartimeus vil få tilbake synet? Men Han får Bartimeus til å tale det ut. Han uttaler sin bønn til Jesus. Vi vet at bibelen sier i Romerbrevet 10.6 at troen TALER! Så når du ber om noe, begynn å tale det ut til Jesus. Si det med dine egne ord – for troen taler. Og hva sier Jesus? DIN TRO HAR FRELST DEG! Og han fikk synet tilbake.

 

Ord for dagen

Troen taler!

2.kor 4:13

13 Og siden vi har den samme troens Ånd, etter det som er skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, derfor taler vi.

 

Ha en fantastsisk velsigna dag

Runar Andersen

 

Bønneemner de neste 30 dager:

  • En ny lidenskap for og åpenbaring fra bibelen
  • Din familie og venner.
  • Ledere i din kirke.
  • Mennesker skal bli frelst og lagt til kirken